De alles-in-1 manager

Inleiding
Project- en changemanagement stammen uit een tijd dat de wereld groot was en de markt redelijkerwijs stabiel. Een bedrijf was in een duidelijke toestand A, met kop en kont; grenzen waren duidelijk. Op een gegeven moment werd toestand B wel wenselijk, omdat de wereld wel groot was en redelijkerwijs stabiel, maar gelukkig niet stilstond.

Projectmanagement
Toestand B werd bereikt middels een project. Er werden extra mensen aangetrokken of losgeweekt uit de staande organisatie om toestand B te bereiken.
Er kwam een projectmanager, die gestructureerd geld, organisatie, kwaliteit, informatie en tijd in de gaten hield. Faseren, plannen en beheersen dus, waarbij steevast te werk werd gegaan volgens het deterministisch- (oorzaak geeft gevolg) en het reductionistisch principe (projecten kun je steeds opdelen in kleinere deelprojecten).

Verandermanagement
Projecten begonnen te mislukken. Niet elke oorzaak had gevolg en het opdelen van projecten in losse stukken deed de samenhang verliezen.
Omdat veranderingen elkaar steeds sneller begonnen op te volgen kwam er weerstand in de organisatie. En mensen keerden niet terug naar de staande organisatie of wilden dit zelfs niet meer.
Als de projecten klaar waren werd toestand B weliswaar bereikt, maar bleek toestand C inmiddels wenselijker. Mensen morden. Er was geen stabiele situatie meer met kop en kont. Misschien was die er ook nooit geweest, maar volgden de veranderingen elkaar sneller op, door een technisch innovatievere en kleinere wereld.
Er kwam een changemanager om de veranderingen te managen, mensen mee te krijgen en te werken aan de cultuur van de organisatie.

Alles stroomt. Filosofen als Heraclitus, Plato, Nietzsche en Sartre, om er zo een paar te noemen, schreven al over veranderingen. Verandering is onlosmakelijk verbonden met tijd. Goed bezien bestaat er zelfs geen tijd zonder dat er een verandering in plaatsvindt. Alles is elk moment in verandering, er is altijd iets dat geactualiseerd is en dat de dingen doet bewegen. De werkelijkheid is een onophoudelijk ‘worden’ of ‘gebeuren,’ ook wel aangeduid met panta rhei; alles stroomt.

Lijnmanagement
Mensen kwamen in de klem in een driehoek. Project- en changemanager praatten op hen in, terwijl de lijnmanager HR-verantwoordelijk bleef.
Omdat de kosten te hoog werden en er te weinig communicatie was ontstond er een situatie waarbij de projectmanager haf lijnmanager was. De verandermanager stond er verloren bij. Door de onvoorspelbaarheid van steeds ingewikkelder projecten met een hoog innovatief karakter waren deze slecht SMART te maken. Het project verloor de verbinding met de omgeving.
Lijn en project raakten geïsoleerd.

Moderne bedrijfsvoering
Door een continu veranderende omgeving is het zaak om het bedrijf zo in te richten dat je dynamisch mee kan veranderen. Flexibiliteit in je organisatie brengen. Continu. In je processen. In je personeelsbestand. In je product-of dienstenrange. Belangrijk hierbij is om niet te willen veranderen óm het veranderen, dus niet alleen veranderen om het mee willen doen.
Wil je zinnig veranderen, mét draagvlak binnen je organisatie, zul je eerst moeten begrijpen waar het bedrijf al goed in is en welke motivaties binnen het bedrijf een belangrijke rol spelen.
Ga op zoek naar verbindende waarden in het bedrijf en vooral niet naar slechts output. Appreciative Inquiry, Best Value Procurement, Storytelling en Value Based Projectmanagement zijn stappen in de goede richting.

Alles hangt met elkaar samen
Een beroemd filosoof (Wittgenstein) stelde dat bijvoorbeeld het woord ‘deur’ weliswaar het voorwerp beschrijft, maar niet los in de wereld staat. Een deur is geen kaal voorwerp, maar bestaat slechts in een context. De deur staat als het ware in verbinding met het vertrek, dat op zijn beurt weer in verbinding staat met een huis, enzovoort. Zo beschrijven we uiteindelijk de wereld.

Modern management
Modern management is een gedeelde verantwoordelijkheid om krachtig richting te geven. Aan de andere kant zijn leiders nodig. Dat lijkt een paradox. Echter; zelfsturende high performance teams zijn essentieel voor elke organisatie. Mensen met een helicopterview echter ook. Beiden zijn waar. Geen generaals, maar dienende leiders.
Een driehoek van project- change- en lijnmanagement is niet meer van deze tijd. Veranderingen zijn continu, en daarmee projecten ook. Managers moeten alle drie competenties beheersen.

Dat maakt leidinggeven bijzonder moeilijk en zal hoge eisen stellen aan de beoefenaars ervan. Leidinggeven doen we er niet bij vanuit een bepaalde rol. Leidinggeven vereist begrip van alle rollen. Nieuw is dit echter zeker niet, Machiavelli beschreef het reeds:

Niets is lastiger om aan te pakken, hachelijker om er de leiding over te nemen, of minder zeker van succes, dan het invoeren van nieuwe dingen, omdat degene die nieuwigheden invoert, hen die het in de oude toestand goed ging tot vijanden en hen die het onder de nieuwe omstandigheden goed zou kunnen gaan, als lauwe verdedigers heeft.